در عرصه چلیپا نگاهی به آزمون‌های انجمن خوشنویسان ایران

کد شناسه :20190
در عرصه چلیپا نگاهی به آزمون‌های انجمن خوشنویسان ایران

کتاب در عرصه چلیپا نگاهی به آزمون‌های انجمن خوشنویسان ایران به قلم رسول مرادی و به خوشنویسی رسول مرادی نگاشته شده است. د رمعرفی کتاب نیز آمده:
سالهاست که آزمون خوشنویسی دوره‌های عالی و ممتاز انجمن خوشنویسان ایران مبتنی بر نوشتن یک رباعی و یاد و بیت از یک قالب شعرری بصورت مورب است که د راصطلاح خوشنویسی ا زآن به عنوان چلیپا تعبیر می شود حال چرا این قالب به عنوان محور آزمون‌های انجمن انتخاب شده است. مواردی است که اشاره به آن خالی از لطف نیست، چلیپا د رارزیابی توانایی هنرجویان وجهه جامع‌تری دارد زیرا در نوشتن چهار سطر به صورت مورب می‌تواند فرم و جلوه‌زیبایی از خط نستعلیق را به نمایش می گذارد.

برشی از کتاب
دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست
چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست
بصدق کوش که خورشید زیاد از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
در سطر اول کشیده لطف و نیم تخت یت ترکیب متعادلی را ایجاد می‌نمایند. سطر دوم نیز به لحاظ طویل بودن دونیم تخت کلمات «لاف» و «چابک» کفایت می نماید. در سطر سوم نیز انتخاب کشیده خورشید بدیهی تر می‌نماید ضمن این‌که مفردات «کو،که ، ز» د رکرسی دوم قرار می گیرند. در سطر چهارم کشیده «سیه» لزوما انتخاب و مفردات «ر،و» در فضای منفی سطر به ترتیب کرسی می شوند.
کتاب در عرصه چلیپا نگاهی به آزمون های انجمن خوشنویسان ایران د رانتشارات کتابسرای میردشتی چاپ شده. برای مطالعه بیشتر در مورد این کتاب و هم چنین دانلود کتاب در عرصه چلیپا به این صفحه رجوع کنید. هم چنین با ورود به صفحه‌ی کتاب‌های هنرهای سنتی و خوشنویسی می‌توانید سایر کتاب‌های این حوزه را مطالعه کنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر