گروه محصولات

چاپ چهارم کتاب «مدیریت چشم مخاطب» منتشر شد.

1402/10/23 شنبه

 در معرفی کتاب آمده:

کتاب مدیریت چشم مخاطب سعی بر آن دارد تا گوشه‌ای از این توانایی انسان را در دریافت تصویر بشناساند. صرف و نحو زبان بصری تا حدودی شبیه زبان نوشتاری و کلامی است. اگر نشانه‌های قراردادی یا همان حروف و واژگان نقش صرفی دستور زبان را برعهده دارند، نشانه های تصویری که بعدا درباره‌ی آن ها بیشتر خواهیم گفت، این نقش و وظیفه را بر عهده خواهد داشت. گرچه ساختار نحوی یا چیدمان کلمات در زبان نوشتاری منضبط و کاملا قراردادی است، اما این ساختار نحوی در زبان بصری، مبتنی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و روان شناختی ادراک آدمی است. بی‌دلیل نیست که امروزه بیش از سه هزار زبان رایج در دنیا وجود دارد در حالی که زبان تصویری، یگانه زبان مشترک همه ی انسان‌ها محسوب می‌شود.

گزیده ای از کتاب

بسیار شگفت‌انگیز است! تقریبا کمتر کتابی مرتبط با هنرهای تجسمی می یابید که در آن به مطلبی درباره‌ی فیزیولوژیکی چشم اشاره کرده باشد. این در حالی است که چشم تنها مداخله ورودی اطلاعات تصویری است و تنها اندام دریافت محرک‌های بصری به حساب می آید. چنان‌که می‌دانید در الگوی معروف ارتباط، ما با سه عامل روبه‌روییم.

هنرمند با اثر هنری خود است که با مخاطب ارتباط می‌یابد. در هنرهای تصویری، اطلاعات در قالب نشانه های تصویری سازمان‌دهی می‌شود. این نشانه ها تصویری ابتدا از طریق چشم مخاطب دریافت می شود که نوعی فرایند فیزیولوژیکی محسوب می شود. سپس در مرحله‌ی ادارک، این نشانه‌ ها توسط مغز رمزگشایی شده و سرانجام مخاطب به دریافت محتوای اثر نائل می‌شود. بنابراین، شناخت عملکرد چشم برای هنرمند امری ضروری است.

برای سفارش آنلاین این کتاب، اینجا کلیک کنید.

انصراف از نظر
نظرات
09/11/1402 12:37 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
${@var_dump(md5(195773269))};

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
'-var_dump(md5(446642606))-'

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

/*1*/{{943977783+987253564}}

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456/**/and+4=4

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

${887768872+843573330}

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456/**/and+2=9

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

${(917976108+935246813)?c}

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

123456'and'g'='g

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

#set($c=821505419+867901479)${c}$c

09/11/1402 12:39 ب.ظ
123456

${@var_dump(md5(909301972))};

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456'and'i'='i

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

<%- 889732748+984230238 %>

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

'-var_dump(md5(695936520))-'

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456
expr 882619037 + 977508725

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456"and"e"="e

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
/*1*/{{970400509+865680032}}

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456|expr 844648794 + 986372819

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456"and"g"="i

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
${998305251+891902274}

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
${830370861+869848943}

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456$(expr 872741285 + 929905266)

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
${(952004193+805188722)?c}

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456&set /A 901329326+822049589

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
#set($c=845158285+899767820)${c}$c

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

expr 823823966 + 911440733

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1270351463)))and'

09/11/1402 12:40 ب.ظ
<%- 848124538+960011598 %>

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

${939168235+874925394}

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456 expr 959860657 + 948413120

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1472382483)))and"

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456|expr 954273318 + 878051071

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1257382385)))

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456$(expr 828526919 + 824959887)

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1761097913)as/**/int))>'0

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456&set /A 975910286+845847333

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1961933036')as/**/int)>0

09/11/1402 12:40 ب.ظ
expr 988029111 + 919463000

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1554342153')))

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1885749546')))>'0

09/11/1402 12:40 ب.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456鎈'"\(

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456'"\(

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1882010404)))and'

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1143175856)))and"

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

09/11/1402 12:41 ب.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1635023727)))

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1364186978)as/**/int))>'0

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1924381635')as/**/int)>0

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',2)

09/11/1402 12:41 ب.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1731009224')))

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)='w

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1667443170')))>'0

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)='y

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456鎈'"\(

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456/**/and+3=3

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456'"\(

123456

09/11/1402 12:41 ب.ظ
123456/**/and+4=6

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456'and'w'='w

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456'and'f'='u

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456"and"d"="d

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456"and"r"="o

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

123456

09/11/1402 12:42 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)

123456

09/11/1402 12:43 ب.ظ
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',2)

123456

09/11/1402 12:44 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)='u

123456

09/11/1402 12:44 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',2)='h

123456

09/11/1402 12:45 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:45 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:46 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:46 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:46 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:46 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:47 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:47 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:47 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:47 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:47 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:48 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:48 ب.ظ
123456

123456

09/11/1402 12:48 ب.ظ
123456

123456